Echtscheiding

Wanneer mensen gaan scheiden of uit elkaar gaan, moet er veel worden geregeld. Als er minderjarige kinderen zijn, dit zijn kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, zal een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Hierin dienen de regelingen te worden opgenomen die zijn getroffen met betrekking tot de kinderen, waaronder de regeling in verband met de kosten van de kinderen (kinderalimentatie), de verblijfplaats van de kinderen en de omgang met de ouder bij wie de kinderen niet verblijven.

Wanneer een van beide partners niet voldoende inkomen heeft om na de echtscheiding in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien, zal moeten worden nagegaan of de ander in staat is in deze kosten bij te dragen (partneralimentatie). Verder zal de gemeenschap van goederen moeten worden verdeeld, dan wel zullen de huwelijkse voorwaarden of zal de samenlevingsovereenkomst moeten worden afgewikkeld.

Ook zal een regeling moeten worden getroffen in verband met eventueel tijdens het huwelijk of de samenleving opgebouwde pensioenrechten. Bij al deze te treffen regelingen zal rekening moeten worden gehouden met hetgeen de wet bepaalt. Ook zal rekening moeten worden gehouden met fiscale consequenties van de te treffen regelingen. Een advocaat zal u hierbij kunnen helpen en adviseren.

Wanneer u de gevolgen van de echtscheiding of verbreking van de samenleving in overleg met elkaar kunt regelen, kunnen de door u getroffen regelingen worden opgenomen in een convenant, dit is een overeenkomst. In dat geval zal de advocaat een convenant opstellen dat door u beiden moet worden ondertekend. Wanneer u getrouwd bent zal uw advocaat het ondertekende convenant, samen met het echtscheidingsverzoekschrift, toezenden aan de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens uitspraak doen zonder dat er een zitting plaats vindt.

Lukt het niet de gevolgen van de echtscheiding in overleg te regelen, zal een procedure bij de rechtbank plaats moeten vinden waarbij u beiden in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijk uw mening kenbaar te maken. Vervolgens zal een zitting bij de rechtbank plaats vinden. Enige weken na de zitting zal de rechtbank schriftelijk uitspraak doen. Bij een dergelijke procedure dient u beiden een eigen advocaat in de arm te nemen. Omdat in verband met de echtscheiding of het verbreken van de samenwoning niet alleen de wensen van u en uw partner een rol spelen, maar ook moet worden nagegaan of de gewenste regelingen juridisch mogelijk zijn en of er eventueel fiscale consequenties zijn, is het verstandig een advocaat in te schakelen wanneer u gaat scheiden of de samenleving wordt verbroken.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image