Scheiden met een eigen onderneming

Een scheiding waarbij een of beide echtgenoten een bedrijf of meerdere bedrijven heeft c.q. hebben is vrijwel altijd een complexe zaak. Specialistische bijstand is in dat geval noodzakelijk. mr. Monique van der Burg heeft ruime ervaring met scheidingen en andere familierechtelijke procedures, waarbij een of meerdere ondernemingen betrokken zijn.

Bij het vaststellen van alimentatie, dient niet alleen gekeken te worden naar het inkomen dat de ondernemer geniet, bijvoorbeeld via salaris uit de B.V. of door onttrekkingen van vermogen uit de eenmanszaak of V.O.F., maar ook naar wat de ondernemer redelijkerwijs zou kunnen verdienen. Kan van de ondernemer gevergd worden zijn/haar salaris te verhogen of om dividend uit te keren? In hoeverre is –bij een eenmanszaak of zzp-er- de brutowinst leidend bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie?

Of moet het inkomen van de ondernemer juist naar beneden bijgesteld worden? Als de ondernemer tijdens het huwelijk op te grote voet heeft geleefd, of er is sprake van een te verwachten daling in omzet en winst, dan kan er aanleiding zijn om bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie uit te gaan van een lager inkomen dan tijdens het huwelijk genoten werd. Bovendien zal moeten worden onderzocht of een bepaalde alimentatie de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengt (de zogenoemde “uitkeringstest”).

Deelt bij de scheiding de andere echtgeno(o)t(e) mee in de waarde van uw onderneming? Ook die vraag hangt van veel factoren af. Zijn er huwelijkse voorwaarden? Zo ja, wat zeggen die over ondernemingswinsten en/of aandelen? 
En hoe zit het met pensioen? Heeft u pensioen opgebouwd in een B.V., of zijn er polissen? Hoe dan ook zal onderzocht moeten worden of het verdelen van pensioenaanspraken de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. Als dat zo is, hoe hier op te reageren?

Bij de beantwoording van al deze vragen zal samenwerking met uw boekhouder, accountant of fiscalist noodzakelijk zijn. Van der Burg advocaat & mediator doet dat graag, om zo voor u een optimaal resultaat te bereiken.

Mr. Monique van der Burg is bereikbaar via:

T: 0180 - 499 445
E: info@vanderburgadvocaat.nl
monique.jpg

Overzicht benodigde stukken

Boedelverdeling en Convenant 
Een overzicht van de benodigde gegevens en stukken in verband met boedelverdeling en opstellen van convenant vindt u hier.

Alimentatieberekening
Een overzicht van de benodigde financiële gegevens voor het opstellen van een alimentatieberekening vindt u hier.

Indexering alimentatie

Op grond van de wet worden zowel kinder- als partneralimentatie jaarlijks geïndexeerd tenzij anders is afgesproken. De indexering vindt plaats met ingang van de maand januari. Op de site wordt elk jaar het nieuwe indexeringspercentage vermeld. 

Per 1 januari 2022 worden de voordien bij beschikking of convenant vastgestelde alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) van rechtswege geïndexeerd met 1,9%. Lees verder.

Contact

Contact

T 0180 - 499 445
F 0180 - 499 446
E info@vanderburgadvocaat.nl

Bezoekadres

Gieterijstraat 125
2984 AB Ridderkerk

Postadres

Postbus 13
2980 AA Ridderkerk 

Telefonische of online afspraak?

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Image
Image