Alimentatieberekening

Alimentatieberekening

Benodigde financiƫle gegevens voor het opstellen van een draagkrachtberekening.

Van een werknemer:

 • de drie meest recente salaris- en/of uitkeringsspecificaties;
 • opgaaf van eventueel te ontvangen gratificaties/toeslagen/13de maand etc. met schriftelijke bewijzen;
 • de twee meest recente jaaropgaven;

Van een zelfstandige:

 • de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
 • de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogenbelasting met de daarbij behorende aanslagen;

Van een werknemer en een zelfstandige:

 • een specificatie van de (eventueel toekomstige) huur c.q. hypotheeklasten met bewijsstukken;
 • wanneer aan de echtelijke koopwoning en de hypotheek een verzekering is gekoppeld, bewijsstukken van deze verzekering en de daaraan verbonden maandpremie;
 • beschikking met betrekking tot de WOZ-waarde van de woning;
 • opgave van kosten in verpand met erfpacht, vereniging van eigenaren etc.;
 • bewijsstukken en specificatie van de verschuldigde premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;
 • bewijsstukken ten aanzien van de (eventueel) verschuldigde premie voor verzekeringen bij ziekte, ongeval of invaliditeit/oudedagsvoorziening/nabestaandenpensioen etc.;
 • bewijsstukken ten aanzien van de eventuele schuld(en) en opgave van de hoogte van de restantschuld(en) en de restantlooptijd(en), alsmede opgave wanneer en waarvoor de schuld(en) is (zijn) aangegaan, het maandelijkse aflossingsbedrag en bewijs van aflossing van deze schuld(en);
 • gegevens over eventuele reeds lopende verplichtingen, zoals eerdere alimentatie;
 • bewijsstuk waaruit blijkt van de hoogte van het ontvangen kindgebondenbudget;
 • bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld medische kosten waarvoor geen vergoeding kan worden verkregen.