Juridische informatie

Juridische informatie

Van der Burg advocaat & mediator is de handelsnaam van de besloten vennootschap Van der Burg advocaat & mediator B.V.

Vennootschap Van der Burg advocaat & mediator B.V.
BTW-nummer: 8545.63.015.B01
KvK-nummer: 61950807

Geleverde diensten
Van der Burg advocaat & mediator B.V. levert een uitgebreid aanbod van juridische diensten, waaronder advisering en procesvoering op de rechtsgebieden zoals die zijn beschreven op www.vanderburgadvocaat.nl.

Tarieven
Het uurtarief wordt vastgesteld op basis van functie en ervaringsjaren. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Het tarief is exclusief BTW en wordt vermeerderd met 5% kantooropslag. Met betrekking tot de verrichte werkzaamheden wordt na afloop van iedere kalendermaand een nota toegezonden, tenzij de hoeveelheid werkzaamheden zodanig is dat met het oog op de omvang der declaraties een tussentijdse facturering wenselijk wordt geacht. Facturen dienen binnen 15 dagen van de factuurdatum te worden voldaan.

Derdengelden
Van der Burg advocaat & mediator B.V. beschikt niet over een rekening derdengelden en neemt derhalve geen derdengelden in ontvangst.

Toezicht
Op grond van de wet dienen advocatenkantoren, in bepaalde gevallen, voor het aanvaarden van een opdracht de identiteit te controleren van cliënten en ongebruikelijke transacties te melden bij een centrale autoriteit (Bureau Financieel Toezicht,www.bureauft.nl).

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en Van der Burg advocaat & mediator B.V. zijn de algemene voorwaarden van Van der Burg advocaat & mediator B.V.. van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam en opgenomen op onze website www.vanderburgadvocaat.nl. De algemene voorwaarden worden op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Verzekeringen
Van der Burg advocaat & mediator B.V.. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Allianz, die voldoet aan de eisen van haar beroepsorganisatie.

Beroepsorganisaties/beroepsregels
De advocaten van Van der Burg advocaat & mediator B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de beroepsregels (waaronder gedragscodes).

Bijlage 8: model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Mr. M.J.A. van der Burg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht

  • Scheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Algemeen
Bij ziekte en vakantie wordt de praktijk waargenomen door De Koning Advocaten in Dordrecht. Van der Burg advocaat & mediator adviseert en procedeert zowel op basis van uurtarief, als ( in beperkte mate ) in zaken op basis van een toevoeging. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging kunt u nagaan op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Klachten

Ontevreden over de dienstverlening?
Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder wordt uitleg gegeven wat u dan te doen staat.

De interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie kunt u uw bezwaren voorleggen aan het kantoor. U kunt zich daarvoor wenden tot de klachtenfunctionaris mevrouw M.J.A. van der Burg.

Er zal in overleg met u worden getracht zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechtbank te Rotterdam. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen zes weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.