Gezag

Wat is ouderlijk gezag?

Minderjarige kinderen staan onder gezag van tenminste één ouder. Gezag wil zeggen dat de ouder het recht en de plicht heeft om zijn/haar kind op te voeden.

Belangrijke beslissingen over het kind mogen in principe alleen genomen worden door de ouder met gezag. Als beide ouders het gezag hebben, moeten de belangrijke beslissingen dus samen genomen worden.

Wie heeft het gezag?

De wet bepaalt dat de moeder van een kind (vrijwel) altijd het ouderlijk gezag heeft. Bent u gehuwd als de kinderen worden geboren, dan staan de kinderen in principe automatisch onder gezag van beide echtgenoten.

Als u niet gehuwd bent, dan kan de vader de rechtbank verzoeken om tezamen met de moeder met het gezag over het kind belast te worden. Als de moeder het hiermee eens is, kan dit via het invullen van een formulier bij de rechtbank. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.

Minderjarig en een kind krijgen

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar wanneer je een kind krijgt, word je niet automatisch belast met het gezag over jouw kind. Je kan dan aan de rechter vragen om met het ouderlijk gezag over je kind te worden belast. Voor deze procedure heb je een advocaat nodig. Van der Burg advocaat & mediator voert deze procedures regelmatig.

Geschillen

Als er onenigheid bestaat tussen de ouders over de vraag of het gezag over het kind gedeeld moet worden, of een van de ouders vindt dat het gezag over het kind van de andere ouder moet worden beëindigd, dan is bijstand van een advocaat noodzakelijk.

Ook als er geschillen zijn tussen de ouders over de invulling van het gezag, bijvoorbeeld over de schoolkeuze voor het kind of een voorgenomen verhuizing met het kind, is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Uiteraard wordt eerst bekeken of het geschil in onderling overleg alsnog kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank.

Afspraak maken

Intake, informatieve en alle andere gesprekken zijn ook telefonisch en via internet mogelijk.

Ongeldig

Please let us know your message.

Door het gebruik van dit formulier wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring, de verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.