Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van der Burg advocaat en mediator, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Rotterdam:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Van der Burg advocaat & mediator B.V. (‘Van der Burg advocaat & mediator’), ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 2. Niet alleen Van der Burg advocaat & mediator, maar ook iedere aan Van der Burg advocaat & mediator verbonden persoon, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere aan Van der Burg advocaat & mediator verbonden personen, opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt in deze voorwaarden begrepen: de werknemers, de (student)stagiaires, de adviseurs, de partners, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van Van der Burg advocaat & mediator.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Van der Burg advocaat & mediator en niet aan enige aan Van der Burg advocaat & mediator verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, wordt uitgesloten.
 4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van De Van der Burg advocaat & mediator leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Van der Burg advocaat & mediator afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van der Burg advocaat & mediator aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Van der Burg advocaat & mediator wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 6. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Van der Burg advocaat & mediator uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 7. Indien om welke reden dan ook geen van de bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Van der Burg advocaat & mediator beperkt tot een maximum van EUR 20.000.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Van der Burg advocaat & mediator als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 9. Indien Van der Burg advocaat & mediator een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van haar opdracht inschakelt, dan is Van der Burg advocaat & mediator niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Wordt door Van der Burg advocaat & mediator een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Van der Burg advocaat & mediator de bevoegdheid om, als een door Van der Burg advocaat & mediator ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 10. De tarieven van Van der Burg advocaat & mediator worden jaarlijks geïndexeerd. Betaling van declaraties van Van der Burg advocaat & mediator dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door Van der Burg advocaat & mediator worden opgeschort indien de cliënt de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Van der Burg advocaat & mediator invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – wat betreft de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten - voor rekening van de cliënt.
 11. Van der Burg advocaat & mediator is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Van der Burg advocaat & mediator opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig toestemming te geven.
 12. Van der Burg advocaat & mediator hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Van der Burg advocaat & mediator en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de rechter te Rotterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Van der Burg advocaat & mediator en een cliënt kennis te nemen.